top of page
WEBB_fullmakt2.jpg

Fullmakter och god man

Det kan vara bra att tänka igenom de praktiska och juridiska frågorna i ett tidigt skede. Ta hjälp av en jurist om du känner dig osäker. Flera juristbyråer har gratis telefonrådgivning om det gäller kortare frågeställningar. Se också till att ordna med autogiro för så mycket som möjligt.

 

Framtidsfullmakt

Sedan 1 juli 2017 finns möjligheten att teckna en så kallad framtidsfullmakt som gör det möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel.

 

Framtidsfullmakten ska bevittnas av två samtidigt närvarande personer, vilka ska känna till att det är en framtidsfullmakt de bevittnar. Det finns en rad personer, till exempel nära släktingar, som inte får bevittna en framtidsfullmakt.

 

Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter, som att ansöka om särskilt boende eller att kunna bistå fullmaktsgivaren vid vårdkontakter. 

Om fullmaktsgivaren återfår beslutsförmågan anses framtidsfullmakten ha förlorat sin verkan. Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren så länge denne är beslutskapabel. En framtidsfullmakt kan lämnas till fler än en person.

 

Om man har skrivit en framtidsfullmakt kan man slippa proceduren där en god man eller förvaltare behöver utses. Ofta blir det en nära anhörig, men inte alltid. Dock finns det vissa begränsningar för framtidsfullmaktens giltighet. Läs mer på Demensförbundets hemsida om detta.

 

Generalfullmakt

Genom en generalfullmakt kan någon utses att föra den demenssjukes talan i olika sammanhang, till exempel hos Försäkringskassan, läkaren och biståndshandläggaren samt sköta personens ekonomi. Fullmakten gäller under den tid man bestämmer och ska även skrivas under av personen med demenssjukdom, innan papperet lämnas till respektive ställe.

 

Bevittning är bara nödvändig om generalfullmakten gäller försäljning av fast egendom eller bostadsrätt. I sådant fall ska också fastighetens eller lägenhetens beteckning framgå av fullmakten.

 

En generalfullmakt gäller inte i alla sammanhang. Till exempel kräver de flesta banker och apotek att deras egna fullmakter används. När den närståendes hälsa blivit för dålig för att generalfullmakten ska gälla, är det istället framtidsfullmakten som ska användas.
 

Bankfullmakt

Banker har oftast egna fullmaktsformulär. I en sådan kan man välja vad som ska omfattas, till exempel tillgång till ett visst konto och att förhandla om lån och krediter. Två personer ska bevittna fullmaktsgivarens namnteckning.

Anhörigbehörighet

Om du som anhörig är över 18 år, kan du i vissa fall företräda din förälder utan att behöva en fullmakt. Det kan handla om sådant som gäller den dagliga livsföringen, till exempel betala räkningar men också att ansöka om stödinsatser.

Fullmaktsmallar

Demensförbundets hemsida finns färdiga mallar att skriva ut.

 

God man

Tingsrätten beslutar om någon ska ha en så kallad god man och vad som ska ingå i den personens uppdrag. Det är frivilligt och den enskilde ska lämna sitt samtycke. Ansökan kan göras av den enskilde själv eller de närmast anhöriga. I de fall personen är för sjuk för att själv fatta beslutet utses en god man med stöd av ett läkarintyg. I det ska framgå att en god man behövs och vilka åtaganden den personen ska ha.

 

En god man kan inte lämna samtycke till vård och omsorg.

 

Det finns tre olika områden som kan bli aktuella för gode mannen att sköta:
1. Bevaka rätt, dvs. se till att huvudmannens lagliga rättigheter och skyldigheter fullföljs.
2. Förvalta egendom, dvs. sköta ekonomin.
3. Sörja för person, dvs. se till att huvudmannen har det bra och att hans eller hennes intressen bevakas, till exempel att huvudmannen får den vård eller fritid som hen har rätt till.


Till god man utses antingen en anhörig eller en utomstående beroende på hur man vill ha det. Är anhöriga oense kan det vara bra med en utomstående. Tingsrätten ska godkänna den tilltänkte gode mannen. I vissa fall kan det bli aktuellt med en förvaltare.

 

Förvaltare

Det är tingsrätten som också kan besluta om en förvaltare ska utses. En sådan kan ensam ingå avtal och andra rättshandlingar för den enskilde. En förvaltare råder ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet, men varken anhörig, god man eller förvaltare kan samtycka till att vård eller omsorg ges mot den enskildes vilja.

Läs mer om god man och förvaltare på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares hemsida rfs.se.

bottom of page